ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Ορισμός Προσδιορισμός του Έργου / Προγράμματος
  • Ορισμός έργου, ορισμός διαχείρισης έργου, προγράμματα & υπό-έργα, ξεκαθάρισμα προσδοκιών & στόχων, συγκέντρωση & επιβεβαίωση πληροφοριών σχετικών με το έργο, κύρια στοιχεία διαχείρισης έργου, ο ρόλος του διαχειριστή του έργου.
 • Διαδικασία πριν τον Σχεδιασμό του Έργου / Προγράμματος
  • Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων. Επιλογή βέλτιστης αξίας (Best Value Assessment). Ανάλυση κύριων στοιχείων (Key Element Assessment). Εκτίμηση κόστους-προϋπολογισμού. Εκτίμηση τεχνικής & οικονομικής επικινδυνότητας. Οικονομική ανάλυση της επένδυσης. Περιορισμός της δαπάνης (Cost Containment).
 • Προσδιορισμός Σύμβασης (Statement of Work)
  • Περιεχόμενα μιας ολοκληρωμένης σύμβασης. Προδιαγραφές, κριτήρια αποδοχής, περιγραφή εργασίας, παραδοχές-βασικοί κανόνες, προϋπολογισμός χρόνου -κόστους, βασικά σημεία του έργου (Milestones).
 • Στρατηγική Σχεδιασμού & Υλοποίησης Έργων / Προγραμμάτων
  • Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνωσης & διαχείρισης έργων. Ιεραρχική (παραδοσιακή) οργάνωση. Οργάνωση Matrix. Οδηγός σχεδιασμού ροής έργου (project guide). Δημιουργία δομής έργου (Work Breakdown Structure). Καθορισμός εργασιών, Οργάνωση ομάδας έργου, Ρόλοι μελών ομάδας, Ρόλοι διοίκησης, Ρόλοι χρηστών. Επιλογή Project Manager. Κύκλος έλεγχου λειτουργίας. Μοντέλα έργων. Επιχειρησιακές και Κοινωνικοοικονομικές επιρροές.
 • Χρονικός Προγραμματισμός Έργων / Προγραμμάτων
  • Προσδιορισμός των φάσεων του έργου. Λεπτομερή προγράμματα και ροή εργασιών Διαγράμματα Gantt - Pert - CPM. Φόρτωση πόρων και Διαχείριση υλικών. Χρόνος περάτωσης έργου.
 • Υλοποίηση & Έλεγχος (Project Controls) Έργων / Προγραμμάτων
  • Σχέση Κόστους / Υλοποίησης έργου. Περιοδική εκτίμηση & παρακολούθηση προόδου. Έλεγχος αποκλίσεων εκροών - εισροών. Αναφορές προόδου (τύποι - περιεχόμενο - υπεύθυνοι). Πρόβλεψη κόστους. Διαχείριση αλλαγών. Ανάκαμψη - Ανασχεδίαση Έργου. Ολοκληρωμένος Οικονομοτεχνικός Έλεγχος Έργου.
 • Μηχανογραφική Υποστήριξη στη διαχείριση Έργων / Προγραμμάτων
  • Εφαρμογές όλων των προαναφερθέντων με χρήση Η/Υ. Case Studies, με παραδείγματα από τον εργασιακό χώρο των συμμετεχόντων, καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA