ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (BUSINESS PLAN) ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ BALANCED SCORECARD

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Στρατηγική για Παραγωγικότητα - Ποιότητα - Ανάπτυξη
 • Ανάγκη για Αποτελεσματική Ηγεσία
 • Ανάγκη για Επιχειρησιακό Σχεδιασμό
 • Βασικές Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Τα βήματα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Διασφάλιση Ποιότητας Κέντρου διανομών
 • Εταιρική Αποστολή, Όραμα, Αξίες
 • Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 • Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία Ανάλυσης
 • S.W.O.T. Analysis
 • Benchmarking
 • Διαγνωστικοί Πίνακες Αξιολόγησης - Ερωτηματολόγια
 • Brainstorming
 • Μέτρηση Επιχειρησιακής Απόδοσης και Ανάγκη για Balanced Scorecard (Ισορροπημένη κάρτα Μέτρησης Εταιρικής Απόδοσης)
 • Προϋποθέσεις για την εκκίνηση του συστήματος
 • Βήμα προς βήμα Ανάπτυξη του Balanced Scorecard
 • Ανάπτυξη Στρατηγικών Στόχων (Strategic Objectives) με το σύστημα Balanced Scorecard
 • Οικονομική Προοπτική
 • Προοπτική Πελατών
 • Προοπτική Εσωτερικών Διεργασιών
 • Προοπτική Μάθησης και Ανάπτυξης
 • Δημιουργία Χαρτών Στρατηγικής (Ευθυγράμμιση Στρατηγικής) & Διάχυση Στόχων σε όλα τα επίπεδα
 • Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (Measures), Δημιουργία Συνδέσεων Αιτίας-Αιτιατού (Cause-and-Effect) & Στοχοθεσία (Setting Targets)
 • Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων Επιχειρησιακού Σχεδίου και Δράσεων (Έργων)
 • Ιεράρχιση Δράσεων (Προτεραιότητες Έργων) & Ανάθεση, Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Εκτίμηση Κόστους, Χρονοπρογραμματισμός, Ανάλυση Επικινδυνότητας
 • Στρατηγική Κατανομή των διαθέσιμων Πόρων (Σύνδεση με προϋπολογισμό και επενδυτικό πρόγραμμα)
 • Δημιουργία Χαρτών Στρατηγικής (Ευθυγράμμιση Στρατηγικής) & Διάχυση Στόχων σε όλα τα επίπεδα
 • Συνεχής Μέτρηση Δεικτών & Ανασκόπηση του Business Plan

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA