ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ISO 9000:2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • TQM - Προϋποθέσεις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • ISO 9000:2000
 • SPC - statistical process control
 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Εργαλεία συλλογής & ανάλυσης δεδομένων
 • Διασφάλιση Ποιότητας Κέντρου διανομών
 • Μετρολογία
 • Αξιοπιστία
 • Διαδικασία αλλαγών - Επίλυση Προβλημάτων
 • Διαρκής βελτίωση
 • Παραγωγικότητα - Ανταγωνιστικότητα
 • Ομαδική εργασία
 • Κύκλοι ποιότητας
 • Επικοινωνία
 • Τρόπος κατανόησης και χειρισμού των προτύπων της σειράς ISO 9000 (Ιστορικό, Ανάλυση, Εφαρμογές, Δυσκολίες, Ευελιξία).
 • Η αναβάθμιση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας μέσω των αρχών και της μεθοδολογίας που περιγράφεται στα πρότυπα ISO 9000 και στη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας.
 • Συνδυασμός των αρχών ISO 9000 και Κανόνων - Διαδικασιών ορθής βιομηχανικής πολιτικής στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας. Έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένες ενότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες στον σχεδιασμό ενός συστήματος ποιότητας. Θα μελετηθούν Case Studies από εκπροσώπους επιχειρήσεων εξειδικευμένων σε τομείς: Σχεδιασμού, Ποιότητας, Συντήρησης, Παραγωγής, Ελέγχου Λογισμικού.
 • Έλεγχος Σχεδιασμού: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος - Αξιολόγηση προμηθευτών - Βιομηχανική ανάπτυξη προτύπου.
 • Οργάνωση Αποθηκών και Έλεγχος Διεργασιών: Συνεργασία Παραγωγής - Αποθηκών - Συντήρησης (πως συνεργάζονται οι 3 λειτουργίες και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις).
 • Έλεγχος Ποιότητας: Τρόπος Οργάνωσης της λειτουργίας ελέγχου ποιότητας σε ανθρώπινο δυναμικό - εργαλεία και εξοπλισμό - Συλλογή δεδομένων - Στατιστικές τεχνικές - Επεξεργασία αποτελεσμάτων.
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες: Συλλογή και Ανάλυση δεδομένων - Εξαγωγή συμπερασμάτων - Μεθόδευση πλάνου εφαρμογής σχεδίου δράσης.
 • Εσωτερικές Eπιθεωρήσεις: Πως διεξάγονται; Ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι; Τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την επιθεώρηση ενός Συστήματος Ποιότητας. Κατανόηση του τρόπου επιθεώρησης και του τρόπου αντίδρασης σε ευρήματα επιθεώρησης.
 • Εκπαίδευση: Ποιοι πρέπει να εκπαιδεύονται; Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να οργανώνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, πως και εάν είναι εφικτή η παρακολούθηση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA