ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
  • Το Περιβάλλον της Παραγωγής
  • Ανάλυση Παραγωγικού Συστήματος
  • Σχεδιασμός Παραγωγής
  • Μελέτη / Σχεδιασμός Προϊόντος
  • Βιομηχανικά Κτίρια
  • Προγραμματισμός
  • Μελέτη Εργασίας / Χρονομέτρηση
  • Εργονομία
  • Επιλογή Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Έλεγχος Παραγωγής
  • MRP II
  • CIM
  • Πρόγνωση Ζήτησης
  • Χωροταξική Οργάνωση
  • Material Handling
  • Γερανοί - μέσα ανύψωσης φορτίων
  • Χρονικός Προγραμματισμός - διαγράμματα GANT
  • Ο Τυφλοσούρτης του καλού προγραμματιστή
  • Τα Έντυπα της παραγωγής
  • Τεχνική Κοστολόγηση
  • Τεχνικές προδιαγραφές - Φασεολόγια
  • Ιδιότητες Αποθεμάτων
  • ABC Ανάλυση
  • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
  • MRP - manufacturing requirements planning
  • ROP-Reordering Point
  • Κόστος Αποθέματος
  • Διαχείριση Aποθεμάτων
  • Κωδικοποίηση
  • Bar Code
  • VCP - οργάνωση προμηθειών
  • ISO 9000 : 2000
  • Τι ειναι το MRP II και πως εφαρμόζεται
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Έλεγχο Παραγωγής.
  • Πρόβλεψη ζήτησης
  • Διαχείριση Υλικών με το MRP II
  • Ετήσιο Πρόγραμμα Παραγωγής - MRP II.
  • Έγγραφα Παραγωγής
  • Αρχείο Ειδών - Πίνακες Υλικών.
  • Φασεολόγια - Κέντρα Κόστους.
  • Συνταγολόγια
  • Εφαρμογή του γραμμωτού κώδικα στην παραγωγή και την αποθήκη
  • Προϋπολογιστική και απολογιστική τεχνική κοστολόγηση.
  • Οργάνωση του συστήματος προμηθειών
  • Παραγωγικότητα και δείκτες
  • Μελέτη εργασίας και Μελέτη μεθόδων
  • Ενδοεργοστασιακή διακίνηση

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA