ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Το Περιβάλλον της Παραγωγής
 • Ανάλυση Παραγωγικού Συστήματος
 • Σχεδιασμός Παραγωγής
 • Μελέτη / Σχεδιασμός Προϊόντος
 • Βιομηχανικά Κτίρια
 • Προγραμματισμός
 • Μελέτη Εργασίας / Χρονομέτρηση
 • Εργονομία
 • Επιλογή Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Έλεγχος Παραγωγής
 • MRP II
 • CIM
 • Πρόγνωση Ζήτησης
 • Χωροταξική Οργάνωση
 • Material Handling
 • Γερανοί - μέσα ανύψωσης φορτίων
 • Χρονικός Προγραμματισμός - διαγράμματα GANT
 • Ο Τυφλοσούρτης του καλού προγραμματιστή
 • Τα Έντυπα της παραγωγής
 • Τεχνική Κοστολόγηση
 • Τεχνικές προδιαγραφές - Φασεολόγια
 • Ιδιότητες Αποθεμάτων
 • ABC Ανάλυση
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
 • MRP - manufacturing requirements planning
 • ROP-Reordering Point
 • Κόστος Αποθέματος
 • Διαχείριση Aποθεμάτων
 • Κωδικοποίηση
 • Bar Code
 • VCP - οργάνωση προμηθειών
 • ISO 9000 : 2000
 • Τι ειναι το MRP II και πως εφαρμόζεται
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Έλεγχο Παραγωγής.
 • Πρόβλεψη ζήτησης
 • Διαχείριση Υλικών με το MRP II
 • Ετήσιο Πρόγραμμα Παραγωγής - MRP II.
 • Έγγραφα Παραγωγής
 • Αρχείο Ειδών - Πίνακες Υλικών.
 • Φασεολόγια - Κέντρα Κόστους.
 • Συνταγολόγια
 • Εφαρμογή του γραμμωτού κώδικα στην παραγωγή και την αποθήκη
 • Προϋπολογιστική και απολογιστική τεχνική κοστολόγηση.
 • Οργάνωση του συστήματος προμηθειών
 • Παραγωγικότητα και δείκτες
 • Μελέτη εργασίας και Μελέτη μεθόδων
 • Ενδοεργοστασιακή διακίνηση

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA