ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 
 • Δεκάλογος
 • Κωδικοποίηση
 • Bar Code
 • Από την Παραλαβή μέχρι την Αποστολή
 • Διανομή (DRP)
 • Διαχείριση Aαποθεμάτων
 • ABC Ανάλυση
 • Εξοπλισμός Διακίνησης
 • Χωροταξία - Frame SA (μελέτη περιπτώσεως)
 • Το Προσωπικό των Αποθηκών
 • Έντυπα Αποθήκης
 • Απογραφή
 • Παραγωγικότητα και Δείκτες
 • Αρχές Επιλογής Εξοπλισμού Διακίνησης
 • Ενδοεργοστασιακή διακίνηση
 • Αυτόματες Αποθήκες
 • Οργάνωση Αποθήκης
 • Περονοφόρα οχήματα
 • Ράμπες-Πόρτες-Στέγαστρα
 • Οργάνωση Διαδικασιών
 • Οργανόγραμμα αποθήκης
 • Job Description
 • Ιδιότητες Αποθεμάτων
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
 • MRP
 • ROP-Reordering Point
 • Κόστος Αποθέματος
 • Αποθήκη ανταλλακτικών παρ. Εξοπλισμού
 • VCP-Προμήθειες-Αγορές
 • Μηχανοργάνωση αποθήκης
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) από Ελληνικές επιχειρήσεις και VIDEO
 • Κατηγορίες αποθηκών, η λειτουργία και ο σκοπός τους.
 • Επιλογή μονάδων αποθήκευσης (τυποποίηση/παλετοποίηση προϊόντων)
 • Συστήματα αποθήκευσης υλικών (FIFO, LIFO)
 • Συστήματα δεσμευμένης,άναρχης θέσης, μεικτά.
 • Χωροταξική οργάνωση αποθήκης, σχεδιασμός λειτουργικής διάταξης χώρων και εξοπλισμός αποθήκευσης
 • Ροή υλικών και πλέγμα διαδρόμων
 • Συστήματα διακίνησης υλικών στην αποθήκη (περονοφόρα, ραουλόδρομοι, ταινιόδρομοι, γερανοί, γερανογέφυρες κ.λ.π.)
 • Κριτήρια επιλογής εξοπλισμού αποθήκευσης και διακίνησης.
 • Μεθοδολογίες συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών.
 • Κωδικοποίηση υλικών και χώρων.
 • Χρήση Bar Code συστήματος στην αποθήκη (εξοπλισμός, μεθοδολογία ένταξης, προβλήματα).
 • Σχεδιασμός εντύπων διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης
 • Απογραφές.
 • Οργανόγραμμα
 • Tο προσωπικό της αποθήκης
 • Περιγραφές θέσεων εργασίας.
 • Εισαγωγή του Η/Υ στην αποθήκη
 • Aυτοματοποιημένες αποθήκες.
 • ABC ανάλυση
 • Αρχές διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων (EOQ, MRP κ.λ.π) απόθεμα ασφαλείας, χρόνος και ποσότητα αναπαραγγελίας, πρόβλεψη, κόστος αποθήκευσης, αναπαραγγελίας, έλλειψης, κόστος διακίνησης.
 • Παραγωγικότητα αποθήκης
 • Πρότυποι δείκτες κοστολόγησης λειτουργιών αποθήκης
 • Η εργονομία στην σύγχρονη αποθήκη
 • Οικοδομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις αποθήκης.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στις αποθήκες.

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA