ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Συστήματα Οργάνωσης Συντήρησης
 • TPM - total productive maintenance
 • Προληπτική Συντήρηση
 • Αξιοπιστία
 • Πολιτική Επιδιορθώσεων
 • Κατηγορίες Βλαβών
 • Συγκολλήσεις
 • Εφαρμογές φυσικού αερίου
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Αισθητήρες
 • Κινητήρες AC / DC
 • PLC
 • Εισαγωγή - Σκοπός - Στόχοι
 • Σχέση λειτουργίας Συντήρησης με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. Σύγχρονες τάσεις για τη θέση της συντήρησης στην οργανωτική δομή και αρμοδιότητες.
 • Φθορά και Βλάβη μηχανής.
 • Λειτουργίες συντήρησης.
 • Σχεδιασμός του συστήματος συντήρησης.
 • Που θα επέμβουμε - ABC ανάλυση.
 • Πολιτική συντήρησης εξοπλισμού / εγκαταστάσεων και οργάνωση συστημάτων συντήρησης.
  • Πολιτική Επιδιόρθωσης Βλαβών.
  • Πολιτική Προληπτικής Αντικατάστασης.
  • Περιοδικός Έλεγχος.
 • Σύστημα Μέτρησης και Ελέγχου χρόνου εκτός λειτουργίας παραγωγικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
 • Αξιοπιστία (Reliability).
 • Συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού και οι 6 μεγάλες απώλειες.
 • Σύγχρονες τάσεις και το μοντέλο της ολικής παραγωγικής συντήρησης (ΤΡΜ). Σκοπός και Στόχοι του προγράμματος ΤΡΜ.
  • Σκοπός και Στόχοι του προγράμματος TPM.
  • Στάδια εφαρμογής.
  • Πως θα στηθεί η ομάδα του έργου.
  • Αυτόνομη συντήρηση - Ιδανικές συνθήκες.
  • Εκπαίδευση Προσωπικού.

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA