ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
 • Νομοθετικό πλαίσιο - Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις
 • Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργαζόμενων - Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας - υποχρεώσεις των επιτροπών
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (Παραδείγματα - Πρακτική εφαρμογή)
 • Καταγραφή και διερεύνηση των ατυχημάτων (Παραδείγματα - Πρακτική εφαρμογή)
 • Οργάνωση υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας - Καθήκοντα και υποχρεώσεις - Διαδικασίες επιθεώρησης
 • Βασικές αρχές διαχείρισης συστήματος ασφάλειας (Παραδείγματα - μοντέλο)
 • Βασικές αρχές διαχείρισης συστήματος υγιεινής (Παραδείγματα - μοντέλο)
 • Κτιριολογικές απαιτήσεις χώρων εργασίας
 • Φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία - υγρασία χώρων εργασίας - εργοκλίμα
 • Σήμανση χώρων εργασίας
 • Πυροπροστασία - πυρασφάλεια
 • Θόρυβος - κραδασμοί - ασκήσεις
 • Επικίνδυνες εργασιακές χημικές ουσίες, καρκινογόνοι παράγοντες, Μόλυβδος, Αμίαντος - οριακές τιμές έκθεσης
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Κίνδυνοι από τα μηχανήματα - Γενικές αρχές ασφάλειας - Συντήρηση, επισκευές
 • Μηχανές κατεργασίας μέταλλων, Ξυλουργικά και Ανυψωτικά Μηχανήματα, Φορητά εργαλεία
 • Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μέταλλων.
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων - Μυοσκελετικά προβλήματα - Εργονομία
 • Εργασίες μπροστά σε οθόνες υπολογιστών
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Επαγγελματικές ασθένειες
 • Κίνδυνοι σε τεχνικά έργα

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA