ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • Εισαγωγή στην Υ+Α - Υποκίνηση ενδιαφέροντος
 • Βασικές αρχές & Εισαγωγή στη Διαχείριση της Υ+Α
 • Εργονομία
 • Γενικό νομοθετικό πλαίσιο
 • Συνθήκες στο Χώρο Εργασίας
 • Θερμικό Περιβάλλον
 • Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Υ & Α
 • Πυρασφάλεια
 • Διαχείριση Εργατικών Ατυχημάτων
 • Χημικές Ουσίες / Καρκινογόνες
 • Ασφαλής Χρήση Μηχανών
 • Ακτινοβολία & Μέτρα προστασίας - Ηλεκτροσυγκόλληση
 • Κίνδυνοι από Χημικούς παράγοντες
 • Σχέδια διαφυγής & διάσωσης
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Ρεύμα - Πρόληψη ατυχημάτων
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας εργασίας
 • Οργάνωση διαδικασιών επιθεώρησης - Λίστες Ελέγχου
 • Σήμανση Υ+Α στους χώρους εργασίας
 • Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Γενικές Αρχές ασφάλειας Μηχανημάτων

Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA